United (uniform, unified, unique, single, entire, whole, all, complete, general, total, global) and different (diverse, various, varied, versatile, multiform, plular) world.
The website is being updated or under updating.

Единый (уникальный, цельный, целый, полный, всеобщий, глобальный) и разный (различный, всякий, всевозможный, многообразный, многосторонний, множественный) мир.
Свод, сбор гиперстраниц, то есть веб-сайт, обновляется или при обновлении.

Бүтүн (бүткүл, бүт, бир, бардык, барча, мүлдө, толук, жалпы, жалгыз) жана ар түрдүү (ар түрлүү, ар түркүн, ар кандай, ар кайсы, ар башка, ар бөлөк, ар бөтөн, көп түрдүү, көптүк) дүйнө.
Жыйын жаңырланууда же жаңыртылууда.


3 - 2 - 1 = 0 - 0 + 0

0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 5 + 5 = 10
10 * 100 * 1000 = 106 = 1003 = 10002 = 1000000
101010 = 310 = 10 ↑↑ 3 = 10 ↑2 3 = 1010000000000 = 10 ↑ 10000000000
10100000000000 = (1010)10000000000 = (1010000000000)10 = ((((((((((1010)10)10)10)10)10)10)10)10)10)10 = (1010)1010 = (101010)10 = 1000000000010000000000 = 210000000000 = 10000000000 ↑ 10000000000 = 10000000000 ↑↑ 2 = 10000000000 ↑2 2 = 10 ↑ 100000000000

((0) + 0) + (((0) + 0) + 1) + ((((0) + 0) + 1) + 1) + (((((0) + 0) + 1) + 1) + 1) + ((((((0) + 0) + 1) + 1) + 1) + 1) = (((0) + 1) + 0) + (((0) + 1) + 1) + (((0) + 1) + 2) + (((0) + 1) + 3) = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 5 + 5 = 10
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 = 5 * 0 + 5 * 1 + 5 * 2 + 5 * 3 + 5 * 4 + 5 = 5 + 5 * 5 + 5 * 5 = 5 + 2 * 52 = 5 + 5 * 10 = 55
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 = 0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 6 = 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5) * 5 = 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 = 55 + 55 * 5 = 55 * 6 = (10 + 100) * 0 + (10 + 100) * 1 + (10 + 100) * 2 = 330
0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10 = (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 = 385
(0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 4 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 5 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 6 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 7 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 8 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 9 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 10 = (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 0 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 1 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 2 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) * 3 + (0 * 0 + 1 * 1 + 2 * 2 + 3 * 3 + 4 * 4 + 5 * 5 + 6 * 6 + 7 * 7 + 8 * 8 + 9 * 9 + 10 * 10) + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 0 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 1 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 2 + (0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) * 3 = 3025

 
  
    
        
                
                                
                                                                
                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
  
   
    
     
      
       
        
         
          

           
                     

 
        

 
                

 
    
    
    
    

                                                                                


 

 

  
 
 
  

   
 
 
   

    
 
 
    

     
 
 
     

      
 
 
      

       
 
 
       

        
 
 
        

         
 
 
         

          
 
 
          


                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Honest Truthful